/

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

14.png
fragment4.png
17.png

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím našeho e-shopu, osobního prodeje či skrze závaznou objednávku na zhotovení zakázky na míru.

Objednáním zboží na www.lamonstudio.com, zakoupením zboží v naší provozovně či uzavřením závazné objednávky poskytujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

Za "prodej zboží" se dle těchto VOP považuje prodej zboží, zhotovení díla a poskytnutí služby.

"Zbožím" se dle těchto VOP rozumí zboží, dílo a služba.

"Kupní smlouvou" se dle těchto VOP rozumí kupní smlouva, smlouva o dílo a smlouva o poskytnutí služby. "Prodávajícím" se dle těchto VOP rozumí prodávající, zhotovitel a poskytovatel služby.

"Kupujícím" se dle těchto VOP rozumí také objednatel a příjemce služby.

 

Naše kontaktní údaje:


Lamon


Telefon:

+420 774 843 300

 

Email:

info@lamonstudio.com

 

Sídlo a provozovna:

Hausmannova 3047, Praha 12, 143 00

Odpovědný vedoucí:

MgA. Barbora Soukupová

IČO:

05795001

Provozní doba:

PO -  NE, dle předchozí domluvy


Nejsme plátci DPH.

E - prodej

E-shop umožňuje prodej všech produktů v sekci "Bytové doplňky", kterými jsou již hotové výrobky určené k odběru (dle odpovídajících skladových zásob). V případě chybějícího produktu je prodejce po předchozí domluvě s kupujícím schopen žádané zboží dovyrobit a následně po jeho úhradě dodat.

Kupující projeví svůj souhlas s VOP tak, že ho při objednávce zboží v internetovém obchodu zaškrtne. Svým souhlasem kupující potvrzuje, že si VOP prostudoval, a že jejich obsahu rozumí. Přímý odkaz na tuto stránku k prostudování VOP je viditelně označen. 

KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka je návrhem k uzavření kupní smlouvy, která vzniká v okamžiku převzetí zakoupeného zboží kupujícím. Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu sedmi dnů od odeslání objednávky.

 

Kupující může objednávat zboží při osobní návštěve naší provozovny, prostřednictvím webových stránek a souvisejícího internetového obchodu nebo závaznou elektronickou poptávkou.

Při online objednávkách skrze náš e-shop je před jejich odesláním zobrazen náhled kompletní objednávky a je tak kupujícímu umožněna kontrola zadaných údajů. 

Prodávající se zavazuje na tento návrh ze strany kupujícího reagovat nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Potvrzení příjmu návrhu není však jeho přijetím, nýbrž pouze potvrzením o doručení objednávky.

Za přijetí návrhu prodávajícím a uzavření řádné kupní smlouvy je považováno zaslání potvrzení o přijetí objednávky a odeslání zboží prodávajícím kupujícímu.

 

Předpokládaný termín dodání zboží je maximálně sedm dnů, pokud není přímo u konkrétního zboží uveden jiný údaj.

PLATBA 

Zboží musí být uhrazeno před jeho odběrem či odesláním, popřípadě uhrazeno při odběru na dobírku. Více informací o možnostech platby zde. Všechny ceny jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH v aktuálně platné sazbě.

DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Náklady na poštovné a balné hradí kupující ve výši uvedené v platném ceníku, která odpovídá typu dopravy zvolené při objednání zboží.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Doručením zboží přechází na kupujícího kompletní vlastnické právo, jakožto i nebezpečí škody na zboží (poškození či zničení). 

VRÁCENÍ A REKLAMACE

Kupující je oprávněn požadovat výměnu či vrácení zakoupeného zboží, a to dle těchto pravidel.

Prodej na zakázku

Prodejem na zakázku se rozumí poptávka sortimentu ze sekce "obklady" (všechny druhy obkladů včetně portálů) či jiného specifického zakázkového zboží (všechen ostatní zakázkový sortiment) poptávané kupujícím. Tento druh zboží je vyrobený či upravený přímo na míru dle požadavků kupujícího a podléhá zvláštnímu režimu.

K začátku výroby a dodávky zboží kupujícímu je nutno uzavření smlouvy "o dílo a dodání zboží" či smlouvy "o dílo, dodání zboží a poskytnutí služby" (není-li oboustranně smluveno jinak) a je požadováno uhrazení zálohové platby. 

KUPNÍ SMLOUVA

Jako návrh na uzavření kupní smlouvy je bráno odeslání závazné objednávky zakázkového zboží ze strany kupujícího (poštou či elektronicky).

Kupní smlouva jako taková je uzavřena až v momentě, kdy je kupujícímu doručeno závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (poštou či elektronicky).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že byl před jejím samotným uzavřením (uskutečněním závazné objednávky) na tyto obchodní podmínky a reklamační řád upozorněn, dostatečně se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. 

PLATBA

Kupující je po oboustranném písemném odsouhlasení finálního návrhu poptávaného díla (zakázkového zboží) povinen před zahájením samotné výroby uhradit prodávajícímu 50% kupní ceny vč. DPH sjednané v kupní smlouvě (není-li sjednáno jinak), a to nejpozději do osmi dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (není-li sjednáno jinak).

Úhrada zálohy je možná pouze bankovním převodem nebo hotově v sídle značky Lamon. Doplatek kupní ceny je možné uhradit stejnými způsoby. 

Dokud kupující nezaplatí zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen započít s výrobou zboží ani není povinen zboží kupujícímu dodat.

 

Doba dodání zboží se prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží či zálohy na cenu zboží. Nezaplatí-li kupující cenu zboží či zálohu na cenu zboží ani do 15 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva (objednávka) se považuje za zrušenou marným uplynutím této lhůty, nesjednají-li strany jinak.

Zbývajících 50% kupní ceny vč. DPH sjednané v kupní smlouvě (není-li sjednáno jinak) je kupující povinnen uhradit bankovním převodem nebo hotově v sídle značky Lamon nejpozději do osmi dnů od konečné instalace díla na smluvenou adresu a podepsání dodacího listu (není-li sjednáno jinak).

VÝROBA ZBOŽÍ

Během výroby smluveného díla je kupující pravidelně informován o jejím průběhu a má právo se na probíhající práce po předchozí domluvě přijet podívat.

DOPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO INSTALACE

Pokud není sjednáno jinak, místem dodávky je adresa požadovaná kupujícím a předem ujednaná v kupní smlouvě.

 

Náklady na dopravu, balení zboží a jeho instalaci jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně dodávky.

 

Bude-li kupující následně požadovat dodávku na jinou než sjednanou adresu, ponese dodatečné náklady na její doručení.

Prodávající splní svou povinnost dodání zboží ve chvíli, kdy je zboží po jeho dodání a instalaci (obložení dotyčné stěny) na smluveném místě převzato kupujícím. Ten je povinen převzetí potvrdit podepsáním předávacího protokolu nebo dodacího listu.

 

Bude-li zboží přebírat jiná osoba než kupující, je nutné předem písemně přesně určit jinou osobu odpovědnou za převzetí zboží. 

Pokud kupující zboží ve sjednaném termínu nepřevezme a nebude ochoten se na následné dodávce nabízené prodávajícím dohodnout, bude po uplynutí tohoto náhradního termínu povinnen hradit penále ve výši  0,5 % z celkové ceny zboží (včetně DPH) za každý den prodlení v převzetí.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí žádné skryté vady a odpovídá stavem i vlastnostmi tomu, co si strany ujednaly s ohledem na povahu zboží.

Podepsáním dodacího listu neprodleně po převzetí hotového díla na kupujícího přechází kompletní vlastnické právo, a s tím i nebezpečí škody na zboží (poškození či zničení). 

VRÁCENÍ A REKLAMACE

U zakázkové výroby nemá kupující právo odstoupení od smlouvy, a to dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť a v případě, že:

- spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu;

- spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost;

- dodávka zboží, jehož cena (nebo cena jeho komponentu) závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele.

Závěrečná ujednání

Prodávající má právo jednostranným úkonem měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Oznámení o změně podmínek se děje jejich uveřejněním na webových stránkách značky Lamon. Změny těchto podmínek se nevztahují na již uzavřené smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2022.

S připomínkami a návrhy se na nás můžete obracet písemně na adresu Hausmannova 3047, Praha 12, 143 00, elektronicky na info@lamonstudio.com nebo telefonicky na čísle +420 774 824 300.